Infantile Cardiac Rhabdomyoma–Pearls Inside the Heart

Prem Krishna Anandan, Basavaraj Baligar, J. S. Patel, Prabhavathi Bhatt, Cholenahally Nanjappa Manjunath, C. Dhanalakshmi

Page: 61-64